EventsHomeNews & ReportsShipping & Logistics

Start-ups to supercharge at Nor-Shipping, as Katapult Ocean opens door to investment

N-S-primary-logo

Nor-Shipping has partnered with business accelerator Katapult Ocean to launch the first Blue Economy Start-up Day on 7 April at Nor-Shipping 2022.

The initiative will bring together start-ups focused on solving climate and business challenges with a range of investors eager to fund the transition to a sustainable ocean economy. The event, which is open to all, takes place in Nor-Shipping’s dedicated Blue Economy Exhibition Hall in Lillestrøm from 10.00 to 15.00.

Pitching innovation

Katapult Ocean has gathered a range of venture capitalists, angel investors, debt providers, corporate backers, and established industry names to create an arena where ambition and funding can come together to unlock potential. In an innovative take on investment proceedings, the event focuses on “reverse pitching”, whereby institutions and investors pitch their businesses to start-ups, rather than vice versa. These pitches will be followed by “open table” conversations, where ideas and partnerships can be discussed in detail.

Ingrid Maurstad, Commercial Manager, Katapult Ocean

“There’s opportunity in challenge,” states Ingrid Maurstad, Commercial Manager, Katapult Ocean, “and the potential for bold new businesses to deliver solutions to drive sustainable ocean activity is huge. However, they need to access the right networks and expertise, and that can be problematic.

Background Image

“On the other side of the coin, we have investors actively looking to make good investments in firms that impact positively on our oceans and environment. The Blue Economy Start-up Day is about bridging that gap; bringing these two sides together to enable progress. Nor-Shipping, which is such a hub for the international maritime and ocean industry communities, is the perfect platform to make this happen. And, after the disruption of the pandemic, which has made it difficult to make new connections, I think the energy and enthusiasm here are going to be amazing.

“This is a unique arena for new names and established players alike. I look forward to seeing you there.”

Funding the future

Investors confirmed so far include, amongst others, Nysnø, Saga Pure, Norselab, ArcTern Ventures, Hafslund Eco, Startup Norway, The Factory, Startuplab, DNV Ventures, Gründergarasjen, Fire A, and, of course, Katapult Ocean. As well as the open tables, a “community lunch” will provide opportunities for further networking and business discussion. The day ends with DNV and Fearnleys announcing the results of their Nor-Shipping Hackathon activity.

Sidsel Norvik, Director, Nor-Shipping

“This is an excellent initiative that we’re not only proud to support, but one we also believe is absolutely necessary to help supercharge the change we need in the ocean space,” comments Sidsel Norvik, Director, Nor-Shipping. “There are brilliant concepts, solutions, and talent out there that cannot realize their full potential without support from established players. At Nor-Shipping we bring the world of ocean business together, so we can help make it happen. With Katapult Ocean, and its huge network, onboard there’s no better place for taking the next step towards success.”

Something for everyone

Nor-Shipping 2022, Your Arena for Ocean Solutions, takes place 4-7 April in Oslo and Lillestrøm. Alongside the main, 22,000 sq. m exhibition halls in Lillestrøm, key events include The Ocean Leadership Conference, The Blue Talks, The Quality Flag Forum, Brazil@Nor-Shipping, The International Ship Autonomy and Sustainability Summit, the Young@Nor-Shipping programme, The Maritime Hydrogen Conference, and much more.

Visitors are encouraged to download the Nor-Shipping app and order tickets before arrival. Public transport in Oslo City Centre and between Oslo and Lillestrøm on train is included within the price of the visitor, conference or exhibition pass.

For Norwegian version see below:

Gir Startups en skikkelig oppladning på Nor-Shipping, – Katapult Ocean åpner døren til investorer

Nor-Shipping har inngått samarbeid med startup akselerator og impact investor Katapult Ocean for å lansere den første «Blue Economy Start-up Day» 7. april på Nor-Shipping 2022.

Startupdagen vil samle oppstartsselskaper med fokus på å løse klima- og havutfordringer, og en rekke investorer som er ivrige etter å finansiere overgangen til mer bærekraftige løsninger. Arrangementet, som er åpent for alle, finner sted i Nor-Shippings dedikerte «Blue Economy hall» på Lillestrøm fra klokken 10.00 til 15.00

Selger seg inn for oppstartsselskapene

Katapult Ocean har samlet en rekke venturekapitalister, engleinvestorer, bedriftsstøttespillere, og etablerte bransjenavn for å skape en arena der ambisjoner og finansiering møtes. I stedet for at startups skal selge seg inn for investorer som de vanligvis må gjøre, ønsker man med arrangementet og snu om på det, der institusjoner og investorer selger inn virksomhetene sine til oppstartsbedrifter. Investor-pitchene vil bli etterfulgt av «rund bord-samtaler», der ideer og partnerskap kan diskuteres i detalj.

“Det finnes muligheter i utfordringer,” fastslår Ingrid Maurstad, Commercial Manager i Katapult Ocean, “og for innovative nye virksomheter ligger det et enormt potensial i å levere nye, bærekraftige løsninger. Men selskapene trenger å få tilgang til de riktige nettverkene og kompetansen. Det vet vi kan være vanskelig, og nettopp her er det Nor-shipping og Katapult Ocean kan gi høy verdi”.

Apply for the Katapult Ocean Accelerator Programme | GCE Ocean Technology

“På den andre siden har vi investorer som aktivt ønsker å gjøre gode investeringer i selskaper som har en positiv påvirkning på hav og miljø. «Blue Economy Start-up Day» handler om å bygge bro over det gapet; bringe disse to sidene sammen for å muliggjøre innovasjon og fremgang. Nor-Shipping, som er et slikt knutepunkt for de internasjonale maritime og havindustrimiljøene, er den perfekte møteplassen for å få dette til. Ettersom det har vært få arenaer for fysiske møter de siste to årene, og dermed vanskelig å knytte nye forbindelser, tror jeg energien og entusiasmen her kommer til å bli fantastisk!”

“Dette er en unik arena for både nye navn og etablerte spillere. Vi ser frem til å samle miljøet!”

Finansierer fremtiden

Investorer som er bekreftet så langt inkluderer blant annet Nysnø, Saga Pure, Norselab, ArcTern Ventures, Hafslund Eco, Startup Norway, The Factory, Startuplab, DNV Ventures, Gründergarasjen, Fire A, og selvfølgelig Katapult Ocean. I tillegg til «rund-bordene», blir det satt av tid for å gi muligheter for videre nettverksbygging og forretningsdiskusjoner. Dagen avsluttes med at DNV og Fearnleys kunngjør resultatene av deres Nor-Shipping Hackathon-aktivitet.

– Dette er et utmerket initiativ som vi ikke bare er stolte av å støtte, men som vi også mener er helt nødvendig for å bidra til å forsterke endringen vi trenger i hav-rommet, sier Sidsel Norvik, direktør i Nor-Shipping. «Det er strålende konsepter, løsninger og talent der ute som ikke kan realisere sitt fulle potensial uten støtte fra etablerte spillere. Hos Nor-Shipping bringer vi store deler av verdens hav-virksomheter sammen, slik at vi kan hjelpe til med å få det til. Med Katapult Ocean og dets enorme nettverk ombord er det ikke noe bedre sted å ta neste skritt mot suksess.»

Noe for alle

Nor-Shipping 2022, «Your Arena for Ocean Solutions», finner sted 4.-7. april i Oslo og Lillestrøm. Ved siden av de 22 000 kvm store utstillingshallene i Lillestrøm er sentrale arrangementer blant annet The Ocean Leadership Conference, The Blue Talks, The Quality Flag Forum, Brazil@Nor-Shipping,

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button